بهره وری انرژی در صنعت ایران
آموزش عملی و ارزیابی بهینه سازی سیستم هوای فشرده در پتروشیمی رجال اجرا شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
آموزش عملی و ارزیابی بهینه سازی سیستم هوای فشرده در پتروشیمی رجال اجرا شد

آموزش عملی و ارزیابی بهینه سازی سیستم هوای فشرده در پتروشیمی رجال اجرا شد


در ادامه برنامه آموزش و ارزیابی بهینه­ سازی سیستم هوای فشرده، در بخش ظرفیت ­سازی آموزشی برنامه بهره­وری انرژی صنعتی یونیدو در ایران، آموزش­های عملی و ارزیابی مرتبط با این سیستم در شرکت پتروشیمی رجال، در ماهشهر اجرا شد.  

مهدی شکوری کارشناس فنی یونید­و، گفت در این برنامه، ضمن ارایه آموزش­های مرتبط با تجهیزات و نرم­افزارهای بهینه­سازی سیستم هوای فشرده، طرح اندازه­گیری مرتبط با پتروشیمی رجال توضیح داده شد.

در این برنامه آموزشی عملی، فعالیت­های میدانی متنوعی اجرا شد. شکوری گفت: «فعالیتهای میدانی شامل تنظیم لاگرهای (ثبّات­های) فشار و آمپر، با استفاده از نرم­افزار مربوطه،  انجام عملیات «هات تپ Hat tap» روی خطوط انتقال هوای ابزار دقیق جهت نصب فلومترها، نصب «دیتا لاگرهای فشار هوا» در بخش­های تولیدومصرف هوای فشرده، نصب دیتا لاگرهای آمپر روی الکترو موتور کمپرسور هوا، نصب فلومترهای هوا روی بخش­های مشخص شده خطوط انتقال و  توزیع هوای ابزار دقیق و در انتها جمع آوری لاگرها و استخراج داده با استفاده از نرم افزار مربوطه بوده است.»

در ادامه فعالیت­های فوق وبینار بررسی داده­ها با حضور مشاور بین­المللی، کارشناس فنی پروژه و کارشناسان تحت آموزش برگزار شد و پس از ارایه نقطه نظرات کارشناسی توسط مشاور بین­اللملی، نقشه راه ادامه فعالیت­ها در پایلوت پتروشیمی رجال معین شد.

«بو کورا» مشاور بین­المللی یونیدو ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده گفت «پروژه ظرفیت­سازی آموزشی بهینه­سازی هوای فشرده یکی از بهترین برنامه­های در حال اجرا یونیدو در در سراسر جهان است.»

وی با تاکید بر اینکه فعالیت­ها به گونه ای طرح­ریزی شده که صرفا جنبه آموزشی ندارد بلکه پس از ارایه آموزشهای تئوری و عملی اجرای فعالیت­ها در پایلوت­ها برنامه­ریزی شده و کارشناسان تحت آموزش از تجهیزات اندازه­گیری فراهم شده و نرم­ا­فزارهای تخصصی استفاده می­کنند، گفت: استفاده از این شیوه آموزشی منجر به اثر بخشی بیشتر آموزش و یادگیری بیشتر می­شود.