بهره وری انرژی در صنعت ایران
سمینار اطلاع رسانی و آموزش محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار می‌شود|بهره وری انرژی در صنعت ایران
سمینار اطلاع رسانی و آموزش محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار می‌شود

سمینار اطلاع رسانی و آموزش محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار می‌شود


سمینار اطلاع رسانی و آموزش محک زنی انرژی در صنعت سیمان، توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، ۱۸ ابان ماه ۱۳۹۵ در سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) برگزار می‌شود. 

سمینار اطلاع رسانی و آموزش محک زنی انرژی در صنعت سیمان، توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، ۱۸ ابان ماه ۱۳۹۵ در سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) برگزار می‌شود. 

در این سمینار اهداف پروژه و همینطور نحوه مشارکت کارخانه‌ها توسط توماس فرانک مشاور بین‌المللی پروژه معرفی می‌شود.

محک زنی انرژی در صنایع، یک ابزار توانمند جهت افزایش بهرهوری انرژی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فناوری مورد استفاده در کارخانه‌ها در مقایسه با نمونه‌های مشابه منطقه و دنیا است. 

اجرای برنامه محک زنی انرژي ضمن آنکه منافع متعددی برای صاحبان صنایع به همراه دارد منجر به انتقال دانش و تجربه به کارشناسان و متخصصان کشور می‌شود. 

تمامی مدیران و کارشناسان انرژی در کارخانههای سیمان می‌توانند به صورت رایگان در این سمینار حضور داشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در این سمینار با آدرس ایمیل m.sayahi.unido@gmail.comتماس حاصل فرمایید.