بهره وری انرژی در صنعت ایران
مقایسه مصرف انرژی در ایران و چهار کشور صنعتی جهان|بهره وری انرژی در صنعت ایران

مقایسه مصرف انرژی در ایران و چهار کشور صنعتی جهان


مصرف انرژی در ایران، امریکا، چین و هندوستان نشان می دهد که در ایران بر خلاف این کشورها، مصرف انرژی در ایران بهره وری لازم را ندارد. برای به دست آوردن یک تن سیمان در ایران 90 لیتر سوخت مصرف می شود و در هندوستان این رقم 60 لیتر است.

سخنرانی مهندس محمدحسن زربخش در دومین نشست گفت وگوی انرژی- اردیبهشت 1395