بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره آموزشی «سیستم مدیریت انرژی» در کردستانِ عراق برگزار شد |بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره آموزشی «سیستم مدیریت انرژی» در کردستانِ عراق برگزار شد

دوره آموزشی «سیستم مدیریت انرژی» در کردستانِ عراق برگزار شد


دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژی، با تدریس مهدی شکوری، کارشناس فنی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، در منطقه کردستان عراق برگزار شد.

در این دوره آموزشی ضرورت نگاه سیستماتیک به بهرهوری و مدیریت انرژی آموزش داده شد. در دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژی، پس از تبیین متودولوژی یونیدو در پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی، مباحث مرتبط به صورت تئوری و کارگاهی، همراه با بحث و تبادل نظر آموزش داده شد.

در ادامه این دوره آموزشی به منظور توانمندسازی قابلیت تحلیل سیستم انرژی، کارگاههایی با عنوان شاخصهای عملکرد انرژی، نحوه تهیه خط مبنا، شیوه محاسبه صرفهجویی انرژی و تحلیل و ارزیابی اقتصادی پروژههای بهرهوری انرژی آموزش داده شد.

شکوری مدرس این دوره گفت: «از آنجایی که در منطقه کردستان عراق، تامین منابع از جمله گاز طبیعی برای تولید برق با محدودیتهایی مواجه است، اجرای برنامههای بهرهوری انرژی، به خصوص در بخش صنعت میتواند تاثیر چشمگیری در مرتفع کردن این محدودیتها و شکوفایی اقتصاد این منطقه داشته باشد.»

مدرس یونیدو اضافه کرد: با توجه به عدم پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی در سازمانهایی که در این آموزش حضور داشتند، پیشبینی میشود، این سازمانها نسبت به پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی ترغیب شوند.

او تاکید کرد: «پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی با اجرای فرصتهای صرفهجویی انرژی بدونهزینه و کمهزینه، به صورت میانگین، منجر به کاهش تقریبی 10 درصدی مصرف انرژی در صنایع میشود.»

در دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژی 18 نفر از متخصصان صنعت نفت و نیروگاهی منطقه کردستان عراق حضور داشتند و گواهی شرکت در دوره آموزشی را دریافت کردند.

این دوره آموزشی دو روزه، با مشارکت اتحادیه اروپا و مرکز انرژی عراق برنامه ریزی و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد اجرا شد.