بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره مقدماتی بهینه سازی سیستم بخار برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره مقدماتی بهینه سازی سیستم بخار برگزار شد

دوره مقدماتی بهینه سازی سیستم بخار برگزار شد


در دو دوره آموزشی مقدماتی، دو گروه کارشناسان صنعت و کارشناسان مشاور این حوزه، آموزش دیدند. در این دو دوره الکساندر آنتو ماشکین و الیور فیشر مدرسان یونیدو، مباحث آموزشی بهینه سازی سیستم بخار را ارایه کردند.

 

در راستای برنامه ظرفیت سازی آموزشی یویندو در پروژه بهره وری انرژی صنعتی دوره مقدماتی بهینه سازی سیستم بخار برای دو گروه از کارشناسان برگزار شد.

در دو دوره آموزشی مقدماتی، دو گروه کارشناسان صنعت و کارشناسان مشاور این حوزه، آموزش دیدند. در این دو دوره الکساندر آنتو ماشکین و الیور فیشر مدرسان یونیدو، مباحث آموزشی بهینه سازی سیستم بخار را ارایه کردند.

در این دوره ها با تکیه بر  چارچوبهای آموزشی سازمان یونیدو، مباحث بهینه سازی سیستم بخار شامل آشنایی با سیستم، بخش تولید و توزیع بخار، مصرف کننده نهایی، سیستم میعانات برگشتی، استفاده از ابزارهای نرم افزاری در بهینه سازی سیستم بخار و تحلیل فنی-اقتصادی اجرای فرصتهای صرفه جویی انرژی در اینگونه سیستمها آموزش داده شد.

در این دو دوره آموزشی 35 کارشناس آموزش داده شدند و در گام بعدی با انتخاب 15 نفر دوره تخصصی بهینه سازی سیستم بخار در محل یکی از پایلوتهای صنعتی برگزار می شود.