بهره وری انرژی در صنعت ایران
نقش یونیدو در تشویق نوآوری های صنعتی سازی پایدار|بهره وری انرژی در صنعت ایران

نقش یونیدو در تشویق نوآوری های صنعتی سازی پایدار


الساندرو آمادیو در دومین نشست از سلسله سیمنارهای گفت وگوی انرژی به اهداف هفده گانه هزاره سازمان ملل اشاره کرد و گفت که یونیدو در برآوردن اهداف شماره ۹ و ۱۳ وظایف مستقیم دارد. هدف شماره ۹ توسعه هزاره بر ایجاد زیرساخت های منعطف، پیشبرد صنعتی سازی پایدار و فراگیر و تشویق نوآوری ها تأکید دارد. هدف شماره ۱۳ نیز به لزوم واکنش فوری برای رویارویی با تغییرات آب و هوایی و آثار آن می پردازد