بهره وری انرژی در صنعت ایران
کاهش سرمایه اجتماعی در نخبگان و مسئله بهره وری انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران

کاهش سرمایه اجتماعی در نخبگان و مسئله بهره وری انرژی


دکتر هادی خانیکی در دومین سمینار گفتگوی انرژی، توجه به نگرشها و رفتارهای مرتبط با سرمایه اجتماعی و رفتار فردی را مقدم بر ضرورتها و نیازهای فناورانه توصیف کرد. سمینار گفتگوی انرژی- اردیبهشت 1395