بهره وری انرژی در صنعت ایران
سمینار نیم روزه بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) صنعت سیمان برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
سمینار نیم روزه بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) صنعت سیمان برگزار شد

سمینار نیم روزه بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) صنعت سیمان برگزار شد


سمینار نیم روزه ارایه نتایج مطالعه بهینه کاوی (Benchmarking ( انرژی و آینده پژوهشی مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در صنعت سیمان کشور در انجمن کارفرمایان سیمان کشور، برگزار شد.

در این سمینار آقای توماس فرانک نماینده شرکت مشاور بین المللی یونیدو، به نتایج مطالعات بنچ مارکینگ در سطح  مهمترین فرآیندهای سیمان کشور برای کارشناسان مدیران صنعت سیمان کشور، اشاره کرد.

فرانک گفت: « در این مطالعات در چهار فرآیند اصلی صنعت سیمان، 23 خط تولید سیمان در 16 شرکت شاخص بهره وری انرژی تحلیل شدند و بر این اساس بهترین نمونه داخلی به لحاظ بهره وری انرژی در هر فرایند شناسایی شده است.»

توماس فرانک گفت بر اساس مطالعات انجام شده با کاهش نسبت کلینکر به سیمان، گازهای گلخانه ای کمتری در صنعت سیمان تولید میشود و بر این اساس میتوان گفت ایران باید به سمت کاهش میزان کلینکر در محصول نهایی سیمان پیش رود و تولید سیمانهای خاص و ترکیبی را در دستور کار خود قرار دهد.

فرانک اضافه کرد : با تمرکز بر اجرای فن آوریهای صرفه جویی انرژی و درنتیجه آن کاهش شاخصهای انرژی صنعت، حتی با افزایش تولید به میزان 101 درصد تا سال 2050 نسبت به سال 2015 تقاضای انرژی این صنعت با نفوذ و اجرای فن آوریهای صرفه جویی انرژی تقاضای انرژی فقط 31 درصد افزایش پیدا میکند.

فرانک گفت: همچنین کل پتانسیل صرفه جویی انرژی محاسبه شده برای صنعت سیمان با نفوذ متوسط تکنولوژیهای فنآوریهای بهره وری انرژی 19 درصد برآورد شده است درحالیکه با نرخ نفوذ بالای این تکنولوژی ها تا سال 2050 میتوان 30 درصد صرفه جویی انرژی در صنعت سیمان را محقق کرد.

نسیم شکاری، هماهنگ کننده ملی پروژه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی کشور در خصوص مطالعات انجام شده گفت: «علاوه بر مطالعه بهینه کاوی، از ترکیب سناریوهای مختلف افزایش ظرفیت تولید سیمان کشور در مقایسه با نرخ نفوذ و استفاده از فناوری های به روز بهره وری و صرفه جویی انرژی میزان تقاضای انرژی و انتشار گاز دی اکسید کربن حاصل از صنعت سیمان تا سال 2050 پیش بینی و آینده پژوهی شد.» 

وی اضافه کرد: «این پیش بینی ها اطلاعات مفیدی در اختیار سیاست گذاران قرار میدهد تا بتوانند نقشه راه مناسبی برای صنعت سیمان کشور با در نظر گرفتن آن در سیاستهای کلی کشور ارایه کنند.»

شکاری افزود: لازم به ذکر است برای اجرایی کردم تمام این راهکارها و سناریوهای مطرح شده با توجه به نیاز به سرمایه گذاری بالا، برای اجرایی شدن آنها باید مکانیسمهای تامین مالی مناسبی برای صنعت سیمان در نظر گرفته شود.