بهره وری انرژی در صنعت ایران
عوامل کاهنده مصرف انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران

عوامل کاهنده مصرف انرژی


توجه به سه پارامتر نقش مدیریت، آموزش نیروی انسانی و تقویت انگیزه نیروهای فعال در صنایع 9 درصد در انرژی الکتریکی و 10 درصد در انرژی حرارتی صرفه جویی ایجاد می کند.

سخنرانی مهندس محمدحسن زربخش در دومین نشست گفت وگوی انرژی- اردیبهشت 1395