بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری /دوره آموزشی اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری /دوره آموزشی اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی

گزارش تصویری /دوره آموزشی اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی


دوره آموزشی دو روزه اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی برای کارشناسان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (ایفکو) برگزار شد. هدف این دوره آشنا کردن کارشناسان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با انواع شاخص های عملکرد انرژی و متودولوژی های تعیین شاخصها، هدف گذاری بهبود، پایش عملکرد انرژی با استفاده از ابزارهای مربوطه است.