بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو برگزار کرد: گزارش تصویری کارگاه آموزشی بهینه سازی سیستم بخار|بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو برگزار کرد: گزارش تصویری کارگاه آموزشی  بهینه سازی سیستم بخار

یونیدو برگزار کرد: گزارش تصویری کارگاه آموزشی بهینه سازی سیستم بخار


کارگاه آموزشی دو روزه «بهینه سازی سیستم بخار - دوره مقدماتی» با حضور نمایندگان پالایشگاههای نفت و پتروشیمی ها در سازمان توسعه صنعتی ملل برگزار شد بفرمایید.


کارگاه دو روزه بهینه سازی سیستم بخار - دوره مقدماتی


کارگاه دو روزه بهینه سازی سیستم بخار - دوره مقدماتی


کارگاه دو روزه بهینه سازی سیستم بخار - دوره مقدماتی


کارگاه دو روزه بهینه سازی سیستم بخار - دوره مقدماتی


کارگاه دو روزه بهینه سازی سیستم بخار - دوره مقدماتی