بهره وری انرژی در صنعت ایران
فیلم « ظرفیت سازی و آموزش در بهره وری انرژی صنعتی» را منتشر شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران

فیلم « ظرفیت سازی و آموزش در بهره وری انرژی صنعتی» را منتشر شد


فیلم « ظرفیت سازی و آموزش در بهره وری انرژی صنعتی» در چارچوب برنامه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) تولید و منتشر شد.