بهره وری انرژی در صنعت ایران
سیاستهای مبتنی بر بازار بهره وری انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران

سیاستهای مبتنی بر بازار بهره وری انرژی


یونیدو فیلم آشنایی با سیاستهای مبتنی بر بازار بهره وری انرژی را منتشر کرد. این فیلم ذیل پروژه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران تولید شده است

یونیدو فیلم آشنایی با سیاستهای مبتنی بر بازار بهره وری انرژی را منتشر کرد. این فیلم ذیل پروژه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران تولید شده است