بهره وری انرژی در صنعت ایران
اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران

اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انرژی


فیلم «اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انرژی» در چارچوب برنامه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) تولید و منتشر شد.