بهره وری انرژی در صنعت ایران
سه فراخوان پروژه بهره وری انرژی در ایران مرتبط با سیستمهای بخار منتشر شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
سه فراخوان پروژه بهره وری انرژی در ایران مرتبط با سیستمهای بخار منتشر شد

سه فراخوان پروژه بهره وری انرژی در ایران مرتبط با سیستمهای بخار منتشر شد


سه فراخوان مرتبط با پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) منتشر شد.

سه فراخوان مرتبط با پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) منتشر شد. این پروژه که با کمک مالی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، و با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان نماینده GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار دولتی در حال انجام می­باشد. برای مطالعه جزئیات فراخوانها به لینکهای زیر مراجعه کنید

[ فراخوان انتخاب واحدهای پایلوت جهت شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار/ ویژه پالایشگاه­های نفت، مجتمع­های پتروشیمی، صنایع آهن و فولاد و صنایع سیمان]

[ فراخوان دعوت به شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار]

[ فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات اندازه گیری سیستم بخار]