بهره وری انرژی در صنعت ایران
چالشی به نام محیط زیست|بهره وری انرژی در صنعت ایران

چالشی به نام محیط زیست


دکتر هادی خانیکی در دومین سمینار گفتگوی انرژی، محیط زیست را چالشی در میان چالشهای جدی جامعه ایرانی برشمرد. به گفته وی این مسأله وقتی مهمتر می شود که می بینیم مطابق پژوهشهای آینده پژوهی در سال ۱۳۹۵ در میان ۵ مسأله جدی که جامعه نسبت به آنها حساس شده است دو مورد به محیط زیست اختصاص دارد.

دکتر هادی خانیکی در دومین سمینار گفتگوی انرژی، محیط زیست را چالشی در میان چالشهای جدی جامعه ایرانی برشمرد. به گفته وی این مسأله وقتی مهمتر می شود که می بینیم مطابق پژوهشهای آینده پژوهی در سال ۱۳۹۵ در میان ۵ مسأله جدی که جامعه نسبت به آنها حساس شده است دو مورد به محیط زیست اختصاص دارد.

سمینار گفتگوی انرژی- اردیبهشت 1395