بهره وری انرژی در صنعت ایران
آمادیو اهداف یونیدو را در نشست مشهد تشریح کرد|بهره وری انرژی در صنعت ایران

آمادیو اهداف یونیدو را در نشست مشهد تشریح کرد


الساندرو آمادیو نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در تهران، با اشاره به اهداف هفده گانه توسعه پایدار هزاره سازمان ملل متحد، گفت که یونیدو در برآوردن اهداف شماره ۹ و ۱۳ وظایف مستقیم دارد. هدف شماره ۹ توسعه هزاره بر ایجاد زیرساخت های منعطف، پیشبرد صنعتی سازی پایدار و فراگیر و تشویق نوآوری ها تأکید دارد. هدف شماره ۱۳ نیز به لزوم واکنش فوری برای رویارویی با تغییرات آب و هوایی و آثار آن می پردازد.

چهارمین نشست گفت و گوی انرژی در صنایع ایران- مشهد - ۱۸ مهرماه ۱۳۹۵