بهره وری انرژی در صنعت ایران
تاثیر منفی ذخایر غنی نفت و گاز بر مصرف انرژی در ایران|بهره وری انرژی در صنعت ایران

تاثیر منفی ذخایر غنی نفت و گاز بر مصرف انرژی در ایران


حامد حوری جعفری با اشاره به اینکه در ذخایر نفت در دنیا دوم و در ذخایر گازی سه سال است که در دنیا اول هستیم، گفت که همین منابع غنی انرژی باعث شده تا مسأله بهره وری انرژی را جدی نگیریم. به گفته او در بخش صنایع وضع مصرف انرژی از خودرو و مسکن بهتر است، اما با استانداردهای جهانی فاصله داریم.

چهارمین نشست گفت و گوی انرژی در صنایع ایران- مشهد - ۱۸ مهرماه ۱۳۹۵