بهره وری انرژی در صنعت ایران
مدلهای مشارکتی و افزایش مشارکت کارکنان سازمان|بهره وری انرژی در صنعت ایران

مدلهای مشارکتی و افزایش مشارکت کارکنان سازمان


شیما شکیبا، روانشناس صنعتی با اشاره به لزوم توجه به مسایل روانی کارکنان در افزایش بهره وری، از مدلهای مشارکتی به عنوان مدخل مداخله کارکنان در امر بهرهوری نام برد. / سخنرانی شیما شکیبا در چهارمین نشست گفت وگوی انرژی- مهر 1395