بهره وری انرژی در صنعت ایران
اجرای طرح آگاه سازی بهره وری انرژی در مدارس|بهره وری انرژی در صنعت ایران

اجرای طرح آگاه سازی بهره وری انرژی در مدارس


نمونه اجرای یک طرح آگاه سازی در مدارس یکی از مناطق آموزش و پرورش تهران و نمایش اثر بخشی حدود 50 درصدی کاهش مصرف برق در این طرح/ سخنرانی مهندس محمدحسن زربخش در دومین نشست گفت وگوی انرژی