بهره وری انرژی در صنعت ایران
دومین نشست گفت‌وگوی انرژی: نقش آموزش و ارتباطات سازمانی در بهره‌وری انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران