بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: کارگاه شاخص های عملکرد انرژی و اندازه گیری آن|بهره وری انرژی در صنعت ایران