بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: سمینار شاخص های عملکرد انرژی و اندازه گیری آن و سیستم مدیریت انرژي|بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: سمینار شاخص های عملکرد انرژی و اندازه گیری آن و سیستم مدیریت انرژي

گزارش تصویری: سمینار شاخص های عملکرد انرژی و اندازه گیری آن و سیستم مدیریت انرژي


سمینار شاخص های عملکرد انرژی و اندازه گیری آن و سیستم مدیریت انرژي برای مدیران و کارشناسان سازمان بهره وری انرژی و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در محل این شرکت برگزار شد.